Concello de Redondela

Busca
Pechar esta caixa de busca.
Busca
Pechar esta caixa de busca.

Política de privacidade

Información ao usuario

O Concello de Redondela como RESPONSABLE do tratamento dos datos persoais dos USUARIOS, ten o compromiso de tratar estes datos de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de Protección de Datos(GDPR), e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro de Protección de Datos e Garantías dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD). Para garantir este cumprimento elaborou protocolos, para que o persoal encargado de facer tratamentos de datos cumpran estrictamente con estas normas. Ademáis, implantou as medidas técnicas e organizativas necesarias para adaptar as actividades municipais de cada departamento ao cumprimento.

Base de lexitimación

En virtude do cumprimento da normativa vixente, o Concello de Redondela realizará tratamentos de datos exclusivamente cando dispoña dunha das bases de lexitimación establecidas no artigo 6 do Regulamento Europeo 2016/679 de 27 de abril de Protección de Datos, por iso, os tratamentos de datos se realizarán cando:

 • O interesado prestou o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para unha ou varias finalidades específicas (como Administración Pública non será a única base de Lexitimación).
 • O tratamento sexa necesario para a execución dun contrato do que sexa parte o interesado ou para a solicitude da súa solicitude de medidas precontractuais.
 • O tratamento sexa necesario para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento.
 • O tratamento sexa necesario para protexer os intereses vitais dos interesados ou doutra persoa física.
 • O tratamento sexa necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Aplicación dos principios de tratamento

Unha vez o Concello dispoña dunha base de lexitimación para tratar os seus datos, adaptará o mesmo para dar cumprimento aos principios que regulan o correcto uso dos mesmos, na procura de:

 • Tratalos de forma lícita, xusta e transparente en relación co interesado ("legalidade, lealdade e transparencia").
 • Recollelos para fins específicos, explícitos e lexítimos, e non serán tratados posteriormente de forma incompatible para estes efectos; ("limitación da finalidade").
 • Que sexan adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación coas finalidades para as cales son tratadas ("minimización de datos").
 • Que sexan precisos e, se é o caso, actualizados; Tomaranse todas as medidas razoables para asegurarse de que se eliminan ou rectificar con prontitude os datos persoais que sexan inexactos con respecto aos fins para os que se tratan ("exactitude").
 • Manteñelos de forma que permita a identificación dos interesados durante un período non superior ao necesario os fins do tratamento de datos persoais ("limitación do período de retención").
 • Tratados de forma que se garanta a seguridade adecuada dos datos persoais, incluída a protección contra tratamento non autorizado ou ilícito e contra a súa perda, destrución ou dano accidental, mediante a aplicación de medidas técnicas ou organizativas apropiadas ("integridade e confidencialidade").


O Concello de Redondela proponse ser capaz de demostrar que realiza os tratamentos de datos, de forma “proactiva".

Cumprimento do deber de informar

O Concello de Redondela en cumprimento do deber de informar proporciona a través das ligazóns aos Rexistros de Actividades de Tratamento situados a pe de páxina, a seguiente información:
 • A identidade xurídica do Concello como Responsable, e os datos de contacto.
 • Os datos de contacto do delegado de protección de datos.
 • Os fins do tratamento aos que se destinan os datos persoais e a base xurídica do tratamento.
 • Os destinatarios ou categorías de destinatarios dos datos persoais.
 • As categorías de datos tratados.
 • A intención de transferir datos persoais a un terceiro país ou organización internacional.
 • O período durante o que se conservarán os datos persoais.
 • A existencia do dereito a solicitar ao responsable do tratamento o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, e a súa rectificación ou supresión, ou a limitación do seu tratamento, ou para opoñerse ao tratamento, así como o dereito á portabilidade dos datos.
 • O dereito para presentar unha reclamación ante unha autoridade de control.
 • A existencia ou non de decisións automatizadas de datos.

Delegado de protección de datos e exercicio de dereitos

Para garantir o cumprimento das obrigas legais e o exercicio dos dereitos referidos nos artigos 15 ao 22 do Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de Protección de Datos (GDPR), e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro de Protección de Datos e Garantías dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD) o Concello procedeu ao nomeamento da figura do Delegado de Protección de Datos, ante quen poderán exercer os dereitos de Acceso, Rectificación, Oposición, limitación, Supresión, así como o de portabilidade, non sexan tratados os seus datos de forma automatizada e ser informados sobre transferencias internacionais de datos, dirixindo un escrito postal á seguinte dirección

Rúa Alfonso XII, 2 - 36800 Redondela (Pontevedra). Correo electrónico: dpd@wpredondela.e-osca.com

Datos de contacto do delegado de protección de datos para calquera cuestión relacionada coa protección de datos:
Rúa Alfonso XII nº 2 — 36800 Redondela (Pontevedra); mail: dpd@wpredondela.e-osca.com

Rexistro de actividades de tratamento

Este Concello, en aplicación dos deberes referidos no artigo 31.2, la Lei 3/2018 de 5 de decembro de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, pon a disposición dos usuarios o seu Inventario dos Rexistros de Actividades de Tratamento, que dan acceso aos mesmos coa información referida no apartado de cumprimento do deber de informar.

Inventario R.A.T.

Tratamento

Descrición

Datos dos órganos de goberno e concelleiros do Concello

Finalidades

Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Recursos humanos, Xestión de nóminas

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

·    Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) conforme a Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. e a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Cargos públicos

Criterios de conservación

Conservados mentres existan prescricións legais que ditaminen a custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Núm. de SS ou mutualidade

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Académicos e profesionais, Económicos, financeiros e de seguro

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Rexistros públicos

·    Organismos da Seguridade Social

·    Administración tributaria

·    Outros órganos da administración pública

·    Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Datos para a xestión contable do Concello e os Organismos autónomos que dependen do mesmo

Finalidades

Xestión contable, fiscal e administrativa, Xestión económico-financeira pública, Xestión tributaria, inspección e recadación, Fins de interese público baseados na lexislación vixente

Lexitimación

·    Por unha OBRIGACIÓN LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Provedores, Cidadáns e residentes, Contribuíntes e suxeitos obrigados

Criterios de conservación

Conservados mentres existan prescricións legais que ditaminen a custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Bancos, caixas de aforro e caixas rurais

·    Administración tributaria

·    Outros órganos da administración pública

·    Tribunal de Contas o equivalente autonómico

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Datos fiscais de cidadáns para as remesas de impostos e as súas respectivas cobranzas IAE (Imposto de Actividades), IBI (Imposto Bens Inmobles), IIVT (Imposto Incremento Valor Terreo) e outras Taxas municipais

Finalidades

Xestión económico-financeira pública, Xestión tributaria, inspección e recadación, Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Xestión contable, fiscal e administrativa

Lexitimación

·    Por unha OBRIGACIÓN LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Cidadáns e residentes, Contribuíntes e suxeitos obrigados

Criterios de conservación

Conservados mentres existan prescricións legais que ditaminen a custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Outros datos identificativos: Comprobantes bancarios

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Económicos, financeiros e de seguro

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

·    Bancos, caixas de aforro e caixas rurais

·    Administración tributaria

·    Outros destinatarios de cesión: BASE

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Rexistro das obrigacións fiscais e contables suxeitos á actividade económica (traballadores, provedores e contratistas)

Finalidades

Xestión contable, fiscal e administrativa

Lexitimación

·    Por unha OBRIGACIÓN LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Provedores, Clientes e usuarios

Criterios de conservación

Conservados mentres existan prescricións legais que ditaminen a custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Bancos, caixas de aforro e caixas rurais

·    Administración tributaria

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Datos de cidadáns e residentes nas súas relacións co Concello e os organismos autónomos que dependen deste

Finalidades

Xestión tributaria, inspección e recadación, Xestión económico-financeira pública, Xestión contable, fiscal e administrativa, Procedemento administrativo, Publicacións, Fins de interese público baseados na lexislación vixente

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Interesados lexítimos

·    Forzas e corpos de seguridade

·    Instituto Nacional de Estatística

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión dos datos relativos aos habitantes do municipio para as finalidades propias da Lei que regula o Padrón Municipal (Lei de Bases do Réxime Local)

Finalidades

Padrón de habitantes, Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Fins estatísticos, históricos ou científicos, Xestión do padrón segundo a Lei de Bases de Réxime Local e demais normativa aplicable

Lexitimación

·    Por unha OBRIGACIÓN LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservados mentres existan prescricións legais que ditaminen a custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Académicas e profesionais

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Interesados lexítimos

·    Órganos xudiciais

·    Forzas e corpos de seguridade

·    Outros órganos da administración pública

·    Instituto Nacional de Estatística

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Datos para a xestión contable de sancións recibidas ou emitidas por incumprimentos administrativos

Finalidades

Xestión sancionadora pública, Xestión económico-financeira pública, Xestión tributaria, inspección e recadación., Procedemento administrativo, Xestión contable, fiscal e administrativa

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

Entidade privada, O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Provedores, Cidadáns e residentes, Contribuíntes e suxeitos obrigados

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Infraccións administrativas

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

·    Órganos xudiciais

·    Bancos, caixas de aforro e caixas rurais

·    Administración pública con competencia na materia

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Datos para a confección e xestión das nóminas dos funcionarios e persoal laboral do Concello e os Organismos Autónomos dependentes do mesmo (Normativa de Función Pública Aplicable)

Finalidades

Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Xestión de nóminas

Lexitimación

·    Para a execución dun CONTRATO ou precontrato co interesado (artigo 6.1.b GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Empregados

Criterios de conservación

Conservados mentres existan prescricións legais que ditaminen a custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Firma manual, Núm. de SS ou mutualidade, Outros datos identificativos: CONTAS BANCARIAS

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Académicas e profesionais

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Bancos, caixas de aforro e caixas rurais

·    Sindicatos e xuntas de persoal

·    Organismos da Seguridade Social

·    Administración tributaria

·    Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión da prevención de riscos laborais e protección de datos persoais dos empregados

Finalidades

Outras finalidades: PROTECCIÓN DE DATOS, Prevención de riscos laborais servizo externo, PROTECCIÓN DE DATOS

Lexitimación

·    Por unha OBRIGACIÓN LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Empregados

Criterios de conservación

Conservados mentres existan prescricións legais que ditaminen a custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

"Características personais, Circunstancias sociais, Detalles de emprego, Información comercial, Económicos, financeiros e de seguro

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Non se prevén as cesións de datos para este tratamento

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión de bolsas e cursos formativos e do persoal rexistrado aos mesmos para mellorar a actividade, o perfil ou a inserción laboral

Finalidades

Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Educación ensinos obrigatorios (primaria e secundaria)

Lexitimación

·    Para a execución dun CONTRATO ou precontrato co interesado (artigo 6.1.b GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Empregados, Estudantes, Solicitantes, Outros colectivos de interesados:

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de INVESTIGACIÓN histórica, estatística ou científica

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Académicos e profesionais, Detalles de emprego

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Rexistros públicos

·    Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión de candidatos para a cobertura de postos de traballo mediante a incorporación aos procesos de selección de persoal e ocupación de postos vacantes e as súas prácticas

Finalidades

Recursos humanos

Lexitimación

·    Consentimento INEQUÍVOCO mediante unha clara acción do interesado (artigo 6.1.a GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Empleados, Demandantes de empleo

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Imaxe, Voz, Audiovisual, Firma manual

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Académicas e profesionais, Detalles de emprego, Información comercial

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión de plans de pensións que facilita a organización ao persoal empregado

Finalidades

Outras finalidades: XESTIÓN PLANS PENSIÓN, Xestión de nóminas, Recursos humanos, XESTIÓN PLANS PENSIÓN

Lexitimación

·    Para a execución dun CONTRATO ou precontrato co interesado (artigo 6.1.b GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Empregados

Criterios de conservación

Conservados mentres existan prescricións legais que ditaminen a custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Firma manual, Núm. de SS ou mutualidade, Outros datos identificativos: ENTIDADE BANCARIA

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Circunstancias sociais, Académicas e profesionais, Detalles de emprego, Económicos, financeiros e de seguro, Transaccións de bens e servizos

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Bancos, caixas de aforro e caixas rurais

·    Entidades aseguradoras

·    Organismos da Seguridade Social

·    Administración tributaria

·    Administración pública con competencia na materia

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Sistema de información para poñer en coñecemento a comisión de actos ou condutas que puidesen resultar contrarios á normativa xeral que fose aplicable á organización en tema laboral

Finalidades

Recursos humanos, Denuncias internas

Lexitimación

·    Por un INTERESE LEXÍTIMO do Responsable do tratamento ou Terceiro (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Empregados, Clientes e usuarios

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais (personalidade ou comportamento), Outros tipos de datos: Actos ou condutas contrarios á normativa

Categorías de destinatarios

 

Cesións

·    Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

·    Notarios, avogados e procuradores

·    Órganos xudiciais

·    Administración pública con competencia na materia

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Rexistro de entidades e empresas que se dan de alta no municipio

Finalidades

Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Procedemento administrativo, Xestión de actividades asociativas, culturais, recreativas, deportivas e sociais

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

Entidade privada

Categorías de interesados

Asociados e membros, Representante legal

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Firma manual, Outros datos identificativos: DATOS DA ENTIDADE OU EMPRESA

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Detalles de emprego, Información comercial

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Rexistros públicos

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Rexistro de entradas e saídas dos documentos presentados no Concello

Finalidades

Procedemento administrativo, Fins de interese público baseados na lexislación vixente

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

Entidade privada, O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Propietarios ou arrendatarios, Solicitantes, Cidadáns e residentes, Contribuíntes e suxeitos obrigados

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Académicas e profesionais, Detalles de emprego

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Rexistros públicos

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Rexistro e control de animais perigosos e domésticos residentes ao municipio

Finalidades

Padrón de habitantes, Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Fins estatísticos, históricos ou científicos

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Propietarios ou arrendatarios, Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Outros datos identificativos: CHIP IDENTIFICADOR ANIMAL

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Rexistro de casas rurais ou pisos adicados ao turismo

Finalidades

Procedemento administrativo, Fins de interese público baseados na lexislación vixente

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

Entidade privada, O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Propietarios ou arrendatarios, Solicitantes, Cidadáns e residentes, Contribuíntes e suxeitos obrigados

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Académicas e profesionais, Detalles de emprego

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Rexistros públicos

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Atender as solicitudes dos cidadáns no exercicio dos dereitos que establece o GDPR

Finalidades

Xestión contable, fiscal e administrativa, Procedemento administrativo

Lexitimación

·    Por unha OBRIGACIÓN LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Solicitantes

Criterios de conservación

Conservaranse durante o tempo necesario para resolver as reclamacións. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Firma manual

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

 

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Rexistro, xestión e resolución das brechas de seguridade en protección de datos.

Finalidades

Procedemento administrativo, Outras finalidades: Xestión e resolución das brechas de seguridade en protección de datos, Xestión e resolución das brechas de seguridade en protección de datos

Lexitimación

·    Por unha OBRIGACIÓN LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal, Entidade privada

Categorías de interesados

Empregados, Provedores, Persoas de contacto, Clientes e usuarios, Representante legal

Criterios de conservación

Conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar desta finalidade e do tratamento dos datos

Sistema de tratamento

Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Imaxe, Firma manual

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Académicas e profesionais, Información comercial, Económicas, financeiras e de seguro

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

·    Interesados lexítimos

·    Entidades aseguradoras

·    Forzas e corpos de seguridade

·    Administración pública con competencia na materia

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Datos de cidadáns e residentes nas súas relacións co Concello e os organismos autónomos que dependen deste e atención a queixas e suxestións

Finalidades

Outras finalidades: ATENCIÓN CIDADÁ, QUEIXAS E SUXESTIÓNS, Xestión sancionadora pública, Xestión económico-financeira pública, Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Procedemento administrativo, Publicacións, ATENCIÓN CIDADÁ, QUEIXAS E SUXESTIÓNS

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Firma manual

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais

Categorías de destinatarios

Cesións

 

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión de servizos persoais efectuados por diversos departamentos de cultura, turismo e promoción cidadá (biblioteca, auditorio…)

Finalidades

Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Educación ensinos obrigatorios (primaria e secundaria)

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Solicitantes, Beneficiarios, Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Outros datos identificativos: CARNÉS DE BIBLIOTECA OU AUDITORIO

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Clubs deportivos e federacións

·    Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión das actividades que organiza o Concello en espazos públicos e clubs deportivos

Finalidades

Xestión de actividades asociativas, culturais, recreativas, deportivas e sociais

Lexitimación

·    Consentimento EXPLÍCITO para fins determinados (artigo 6.1.a GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Asociados e membros, Solicitantes

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Imaxe, Firma manual, Tarxeta sanitaria, Outros datos identificativos: CARNÉ DE SOCIO

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

·    Clubs deportivos e federacións

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión de datos relativos aos habitantes para a xestión do cemiterio e dereitos funerarios

Finalidades

Outras finalidades: Padrón de habitantes

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Circunstancias sociais

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Interesados lexítimos

·    Administración tributaria

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión de tramitacións para servizos de persoas, asociacións, comercios …

Finalidades

Xestión económico-financeira pública, Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Xestión de asistencia social, Cumprimento/incumprimento de obrigacións dinerarias, Prestación de servizos de solvencia patrimonial e crédito, Xestión contable, fiscal e administrativa

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Clientes e usuarios, Asociados e membros, Propietarios ou arrendatarios, Solicitantes, Beneficiarios, Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Firma manual, Firma electrónica, Núm. de SS ou mutualidade

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Detalles de emprego, Económicas, financeiras e de seguro, Transaccións de bens e servizos

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

·    Bancos, caixas de aforro e caixas rurais

·    Otras entidades financieras

·    Entidades dedicadas ao cumprimento ou incumprimento de obrigacións dinerarias

·    Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión dos datos obtidos para a xestión dos servizos sociais do municipio

Finalidades

Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Xestión de asociados ou membros de entidades sen ánimo de lucro, cuxa finalidade sexa política, relixiosa ou sindical, Xestión de asistencia social (con historial clínico), Xestión de bolsas de traballo ou xestión de procesos de selección (currículo)

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Persoas de contacto, Solicitantes, Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Académicas e profesionais, Económicas, financeiras e de seguro

Categorías de destinatarios

Cesións

 

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión dos datos obtidos para a xestión dos arquivos.

Finalidades

Xestionar os datos e as solicitudes de datos, do arquivo do Concello usados con fins de investigación histórica, artística ou cultural, de información, promoción ou estudos de diferentes tipos asociados ao mesmo.

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR).

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Persoas de contacto, Solicitantes, Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Académicas e profesionais, Económicas, financeiras e de seguro

Categorías de destinatarios

Cesións

 

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión de servizos sociais persoais efectuados por varios departamentos de infancia e mocidade

Finalidades

Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Xestión de asistencia social, Xestión de actividades asociativas, culturais, recreativas, deportivas e sociais, Xestión de bolsas de traballo ou xestión de procesos de selección (currículo)

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Pais ou titores, Representante legal

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Imaxe, Núm. de SS ou mutualidade

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

·    Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión dos datos obtidos para o desenvolvemento de servizos e actividades sociais a persoas maiores e persoas con discapacidade

Finalidades

Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Educación ensinos obrigatorios (primaria e secundaria), Xestión de asistencia social, Xestión de bolsas de traballo ou xestión de procesos de selección (currículo)

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Imaxe, Firma manual, Núm. de SS ou mutualidade, Outros datos identificativos: DATOS DE DEPENDENCIA

Categorías de datos especiais ou penais

Saúde, só a efectos de baixas, grao de discapacidade ou pago de servizos sanitarios

Outro tipo de datos

Características persoais, Académicas e profesionais, Económicas, financeiras e de seguro

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Asociacións e organizacións sen ánimo de lucro

·    Entidades sanitarias

·    Organismos da Seguridade Social

·    Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión dos datos obtidos para o desenvolvemento de servizos e actividades sociais a persoas inmigrantes

Finalidades

Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Xestión de asistencia social, Xestión de bolsas de traballo ou xestión de procesos de selección (currículo)

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Persoas de contacto, Migrantes, Outros colectivos de interesados: EMIGRANTES DOUTROS PAÍSES

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Imaxe, Firma manual, Núm. de SS ou mutualidade

Categorías de datos especiais ou penais

Orixe étnica ou racial, Relixión

Outro tipo de datos

Características persoais, Académicas e profesionais, Económicas, financeiras e de seguro

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable.

·    Asociacións e organizacións sen ánimo de lucro

·    Órganos xudiciais

·    Entidades sanitarias

·    Organismos da Seguridade Social

·    Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión dos datos obtidos para o desenvolvemento de servizos e seguridade á muller

Finalidades

Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Xestión de asistencia social (con historial clínico), Xestión de asociados ou membros de entidades sen ánimo de lucro, cuxa finalidade sexa política, relixiosa ou sindical, Xestión de bolsas de traballo ou xestión de procesos de selección (currículo)

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Solicitantes, Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Imaxe, Firma manual, Núm. de SS ou mutualidade, Tarxeta sanitaria

Categorías de datos especiais ou penais

Salud, Violencia de xénero

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Académicos e profesionais, Económicos, financeiros e de seguro

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

·    Asociacións e organizacións sen ánimo de lucro

·    Entidades sanitarias

·    Organismos da Seguridade Social

·    Forzas e corpos de seguridade

·    Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión dos datos obtidos para o desenvolvemento de servizos e actividades sociais a lesbianas, transexuais, gais, bisexuais, intersexuais, queer e calquera outro tipo de orientación sexual ou identidade de xénero

Finalidades

Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Xestión de asistencia social (con historial clínico), Xestión de asociados ou membros de entidades sen ánimo de lucro, cuxa finalidade sexa política, relixiosa ou sindical, Xestión de bolsas de traballo ou xestión de procesos de selección (currículo)

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Asociados e membros, Solicitantes, Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Imaxe, Firma manual, Núm. de SS ou mutualidade, Tarxeta sanitaria, Marcas físicas

Categorías de datos especiais ou penais

Datos xenéticos, Saúde, Vida ou orientación sexual

Outro tipo de datos

Características persoais (personalidade ou comportamento), Características persoais, Circunstancias sociais, Académicas e profesionais, Detalles de emprego, Económicos, financeiros e de seguro

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

·    Asociacións e organizacións sen ánimo de lucro

·    Entidades sanitarias

·    Organismos da Seguridade Social

·    Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión dos datos obtidos para o desenvolvemento de servizos, actividades sociais e seguimentos de procesos de desintoxicación

Finalidades

Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Xestión de asistencia social (con historial clínico), Xestión de asistencia social, Xestión de bolsas de traballo ou xestión de procesos de selección (currículo)

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Cidadáns e residentes, Outros colectivos de interesados: PERSOAS CON ADICCIÓNS

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

"Características personais, Circunstancias sociais, Detalles de emprego, Información comercial, Económicos, financeiros e de seguro

Categorías de datos especiais ou penais

Saúde

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

·    Entidades sanitarias

·    Organismos da Seguridade Social

·    Outros órganos da administración pública

 

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Organización de actividades sociais. Persoas, socias ou non, que colaboran na organización das actividades da asociación ou públicas do Concello

Finalidades

Recursos humanos

Lexitimación

·    Consentimento EXPLÍCITO para fins determinados (artigo 6.1.a GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Asociados e membros, Solicitantes

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Imaxe, Firma manual, Núm. de SS ou mutualidade

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Académicas e profesionais, Detalles de emprego

Categorías de destinatarios

Cesións

 

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión publicitaria audiovisual. Inclúe imaxes (foto/vídeo) e son (voz) de persoas

Finalidades

Publicidade e prospección comercial

Lexitimación

·    Consentimento EXPLÍCITO para fins determinados (artigo 6.1.a GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Empregados, Provedores, Clientes e usuarios, Representante legal

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou mentres existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Imaxe

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

 

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión publicitaria audiovisual. Inclúe imaxes (foto/vídeo) e son (voz) de persoas obtidas en lugares de acceso público

Finalidades

Publicidade e prospección comercial

Lexitimación

·    Por un interese lexítimo obtendo os datos de FONTES DE ACCESO PÚBLICO (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

Fontes accesibles ao público, O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Beneficiarios

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Imaxe

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Comunicación, información e xestión sobre servizos, actividades, novas, etc. Inclúe contactos web e redes sociais

Finalidades

Publicidade e prospección comercial

Lexitimación

·    Consentimento EXPLÍCITO para fins determinados (artigo 6.1.a GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Persoas de contacto, Clientes e usuarios, Solicitantes

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou mentres existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Información comercial

Categorías de destinatarios

Cesións

 

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión dos servizos de promoción e mellora de emprego, dirixido a cidadáns que requiran deste servizo.

Xestión e asesoramento entre o cidadán e as empresas que desexen formar parte do proxecto , en unión ás administracións autonómicas e Central na procura de axudas ou emprego.

Finalidades

Xestionar a promoción e mellora de emprego de calquera persoa que o solicite e cumprir cos marcos de colaboración fixados entre o Concello, administracións públicas e entidades privadas segundo corresponda.

Lexitimación

·    Consentimento EXPLÍCITO para fins determinados (artigo 6.1.a GDPR)

·    Interese Público (artículo 6.1.f GDPR)

·    Protección de intereses vitais do interesado ou de terceiras persoas (artigo 6.1.d GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Representante legal, Solicitantes, Beneficiarios, Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Imaxe, Tarxeta sanitaria, Numero SS, datos de formación (asociados ao currículo), datos relacionados co grao de discapacidade que presente

Categorías de datos especiais ou penais

Trátanse datos de categoría especial conforme as excepcións recollida no art. 9 do RGPD

Outro tipo de datos

Características persoais (personalidade ou comportamento), Características persoais, Circunstancias sociais

Categorías de destinatarios

Cesións

As necesarias para as finalidades de promoción e mellora de emprego a entidades adscritas (empresas demandantes de emprego)

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión de formación para as titulacións de graduados, postgraduados, másteres, etc. subscritos ao ensino público e formación musical

Finalidades

Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Educación ensinos obrigatorios (primaria e secundaria)

Lexitimación

·         Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados (artículo 6.1.a GDPR)

·         Interese Público (artículo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Estudantes, Solicitantes

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de INVESTIGACIÓN histórica, estatística ou científica

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Imaxe, Firma manual, Núm. de SS ou mutualidade

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Académicos e profesionais

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Outros órganos da administración pública

·    Outros destinatarios de cesión: CENTROS DE EDUCACIÓN PÚBLICA E PRIVADA

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Gestión de los alumnos y profesorado del centro escolar

Finalidades

Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Educación ensinos obrigatorios (primaria e secundaria)

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Estudiantes, Representante legal

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de INVESTIGACIÓN histórica, estatística ou científica

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características personales (personalidad o comportamiento), Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Gestión de datos de los participantes en actividades extraescolares

Finalidades

Educación enseñanzas obligatorias (primaria y secundaria)

Lexitimación

·    Consentimento EXPLÍCITO para fins determinados (artigo 6.1.a GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Estudantes, Solicitantes

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Imagen, Tarjeta sanitaria

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

 

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Grabación visual de personas por motivos de seguridad

Finalidades

Otras finalidades: Garantizar la seguridad de las persones e instalaciones, Videovigilancia

Lexitimación

·    Art. 6.1 e) del GDPR: Complimiento de una misión de interés público

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Serán destruidas transcurrido un mes si no hay comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o autoridades judiciales

Sistema de tratamento

Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Imaxe

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Forzas e corpos de seguridade

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Datos para el desarrollo del trabajo policial y de la vigilancia propios de la policía local

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente, Gestión de nóminas, Recursos humanos

Lexitimación

·    Consentimento EXPLÍCITO para fins determinados (artigo 6.1.a GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Empregados

Criterios de conservación

Non existen

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Imaxe, Firma manual, Núm. de SS ou mutualidade

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo, Económicos, financieros y de seguro, Transacciones de bienes y servicios

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

·    Bancos, caixas de aforro e caixas rurais

·    Entidades aseguradoras

·    Organismos da Seguridade Social

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Datos para el desarrollo del trabajo policial y de la vigilancia propios de la policía local (investigación, accidentes, violencia, sanciones, detenciones…)

Finalidades

Gestión sancionadora pública, Actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con fines policiales, Videovigilancia espacios públicos

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

Entidade privada, O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Personas de contacto, Migrantes, Ciudadanos y residentes, Otros colectivos de interesados: Cualquier persona que tenga relación con delitos, accidentes, sanciones o investigación

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Imagen, Núm. de SS o mutualidad, Tarjeta sanitaria, Huella dactilar, Marcas físicas, Otros datos identificativos: MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS

Categorías de datos especiais ou penais

Condenas y delitos penales, Violencia de género

Outro tipo de datos

Características personales (personalidad o comportamiento), Características personales, Circunstancias sociales, Datos de geolocalización, Datos de tráfico, Infracciones administrativas

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Órganos xudiciais

·    Organismos da Seguridade Social

·    Forzas e corpos de seguridade

·    Administración pública con competencia na materia

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Registro de llamadas y de presencia para la atención de seguridad ciudadana

Finalidades

Otras finalidades: Registro de llamadas de personas y/o ciudadanos, Registro de llamadas de personas y/o ciudadanos

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Persoas de contacto, Solicitantes, Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERESE PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Datos de geolocalización

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Forzas e corpos de seguridade

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Registro de persones hospedadas en hoteles de la ciudad por seguridad ciudadana

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente

Lexitimación

·    Por interese lexítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

Otras procedencias de los datos: Hoteles y casas de turismo

Categorías de interesados

Clientes y usuarios

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Imagen, Firma manual

Categorías de datos especiais ou penais

Condenas y delitos penales

Outro tipo de datos

Características personales (personalidad o comportamiento), Características personales, Circunstancias sociales, Detalles de empleo, Datos de geolocalización, Infracciones administrativas

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Órganos xudiciais

·    Forzas e corpos de seguridade

·    Administración pública con competencia na materia

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Gestión de datos referentes al permiso y uso de armas

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente

Lexitimación

·    Por unha OBRIGACIÓN LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR)

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Solicitantes

Criterios de conservación

Conservados durante non máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou mentres existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono, Imaxe, Firma manual

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características personales (personalidad o comportamiento), Características personales

Categorías de destinatarios

Cesións

·    Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Grabación mediante el uso de videocámaras de las sesiones de plenos

Finalidades

Grabación de las sesiones de plenos, servicio de retransmisión para el ciudadano y apoyo en su caso a la confección de las correspondientes actas de las sesiones plenarias

Lexitimación

·    Art. 6.1 e) del GDPR: Complimiento de una misión de interés público

·    Art. 6.1 c) del GDPR: Complimiento de una obligación legal.

Orixe dos datos

Captación mediante el uso de videocámaras con voz

Categorías de interesados

Ciudadanos, funcionarios, Concelleiros  y corporación municipal

Criterios de conservación

Serán destruidas transcurrido un mes si no hay comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o autoridades judiciales

Sistema de tratamento

Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Imagen y voz

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

·    A otros órganos de la administración local

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Gestión de altas bajas y resto de funcione asociadas al correcto funcionamiento del servicio

Finalidades

Llevar a cabo los tratamientos de datos asociados a la funcionalidad como biblioteca municipal para el préstamo de libros o accesos al inmueble, así como la adquisición de material para mantenimiento de los servicios.

Lexitimación

·    Art. 6.1 a) del GDPR: Consentimiento de los solicitantes

·    Art. 6.1 e) del GDPR: Complimiento de una misión de interés público

·    Art. 6.1 c) del GDPR: Complimiento de una obligación legal.

Orixe dos datos

De los propios usuarios, representantes legales o personas designadas para su representación

Categorías de interesados

Cualquier persona demandante de los servicios

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Identificativos: Nombre, Apellidos, DNI, Domicilio, Teléfono, mail, fotografía, firma física o digital.

Gestión de instalaciones: formación y cualquier otro asociado al uso al que se destina el material del servicio

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

·    No se prevén cesiones de datos.

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Gestión de los servicios para el correcto funcionamiento de la oficina municipal de consumo

Finalidades

Gestión de las consultas, reclamaciones o denuncias de los consumidores y usuarios, así como el asesoramiento asociado a la formación,  en virtud del cumplimiento de la normativa de consumo y del marco de colaboración entre las administraciones públicas y entre estas y las entidades privada.

Lexitimación

·    Art. 6.1 a) del GDPR: Consentimiento de los solicitantes

·    Art. 6.1 e) del GDPR: Complimiento de una misión de interés público

·    Art. 6.1 c) del GDPR: Complimiento de una obligación legal.

Orixe dos datos

De los propios usuarios, representantes legales o personas designadas para su representación

Categorías de interesados

Cualquier persona demandante de los servicios

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Identificativos: Nombre, Apellidos, DNI, Domicilio, Teléfono, mail, fotografía, firma física o digital, datos asociados al curriculum vitae.

Datos relacionados con el producto o servicio que desee reclamar

Datos relacionados con los medios de pago para la adquisición de los mismos

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

Centros de mediación autonómicos correspondientes al lugar donde se tramita la reclamación, Juzgados, Policía u otras administraciones públicas u oficinas para el tratamiento de problemas asociados a los derechos del consumidor, como el Defensor del Pueblo

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Descrición

Registro de datos de ciudadanos referentes a matrimonios

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente, Procedimiento administrativo, Publicaciones

Categorías de interesados

Cidadáns e residentes

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Firma manual

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais

Categorías de destinatarios

Cesións

Administración pública con competencia en la materia, Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable

Transferencias internacionais

 

Prazos previstos para supresión de datos

Conservados SEGUINDO as instrucións do Responsable

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Descrición

Información alfanumérica y cartográfica catastral correspondiente a los bienes inmuebles de competencia de la Dirección General del Catastro

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal, Rexistros públicos.

Finalidades

Procedimiento administrativo, Fines de interés público basados en la legislación vigente, Gestión tributaria, inspección y recaudación., , , , Fines de interés público basados en la legislación vigente

Categorías de interesados

Propietarios o arrendatarios, Contribuyentes y sujetos obligados

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Dirección postal ou electrónica, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Transacciones de bienes y servicios

Categorías de destinatarios

Cesións

Administración tributaria, Registros públicos

Transferencias internacionais

 

Prazos previstos para supresión de datos

Conservados SEGUINDO as instrucións do Responsable

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Descrición

Información alfanumérica e cartografía catastral correspondente aos bens inmobles e aparcadoiros privados competencia da Dirección Xeral do Catastro.

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Orixe dos datos

O mesmo interesado ou o seu representante legal, Rexistros públicos.

Finalidades

Xestión tributaria, inspección e recadación, Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Procedemento administrativo, Xestión contable, fiscal e administrativa.

Categorías de interesados

Propietarios o arrendatarios, Contribuyentes y sujetos obligados

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Firma manual

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Transacciones de bienes y servicios

Categorías de destinatarios

Cesións

Administración tributaria, Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable, Rexistros públicos

Transferencias internacionais

 

Prazos previstos para supresión de datos

Conservados SEGUINDO as instrucións do Responsable

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Descrición

Datos de licitacións e obras adquiridas polo Concello e organismos autónomos para a mellora da cidade.

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Orixe dos datos

Administracións públicas, Entidade privada

Finalidades

Outras finalidades:, Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Procedemento administrativo, Publicacións, Xestión contable, fiscal e administrativa.

Categorías de interesados

Proveedores, Clientes e usuarios, Contribuíntes e suxeitos obrigados

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI/NIF/NIE/Pasaporte, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Firma manual

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Económicos, financeiros e de seguros, Transaccións de bens e servizos.

Categorías de destinatarios

Cesións

Administración pública con competencia na materia, Bancos, caixas de aforro e caixas rurais, Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable, Outras entidades financeiras.

Transferencias internacionais

 

Prazos previstos para supresión de datos

Conservados SEGUINDO as instrucións do Responsable

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Descrición

Contratación de empresas para a xestión de concursos de servizos públicos

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Orixe dos datos

Entidade privada

Finalidades

Outros fins:, Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Contratación de servizos públicos.

Categorías de interesados

Representante legal

Categorías de datos

Datos identificativos

"Características personais, Circunstancias sociais, Detalles de emprego, Información comercial, Económicos, financeiros e de seguro

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Detalles de empleo, Información comercial, Económicos, financieros y de seguro

Categorías de destinatarios

Cesións

Administración pública con competencia na materia, Administración tributaria, Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable, Rexistros públicos

Transferencias internacionais

 

Prazos previstos para supresión de datos

Conservados SEGUINDO as instrucións do Responsable

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica, as cales se atopan descritas nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Compartir