Concello de Redondela

Busca
Pechar esta caixa de busca.
Busca
Pechar esta caixa de busca.

Servizos sociais de Chapela

Contacta

Familia e Infancia

Beneficios Socio-económicos:
 • Prestación económica de pagamento único para fillos menores de 3 anos
 Exencións/Bonificacións:
 • Certificado de Familia numerosa
 • Tarxeta de familia
 • Subvención para o pagamento de parte da factura eléctrica a través do e-Ticket social de Galicia
 • Adxudicación de prazas nas escolas infantis 0-3
 Programas:
 • Servizo de axuda no fogar
 O servizo de axuda no fogar (SAF) é un servizo público de carácter local consistente en ofrecer un conxunto de atencións a persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu medio habitual. O SAF poderá ser prestado a calquera persoa ou unidade de convivencia para as cales, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un recurso idóneo de atención. En particular, atenderá persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato. Tamén, como complemento ao programa de educación e apoio familiar, poderá ofrecer unha resposta preventiva, educativa e socializadora fronte a diversas situacións de familias en risco de exclusión social.
 • Adopción
 • Familia De Acollemento
 • Medidas de Medio Aberto
 • Puntos De Reunión De Familia
 • Mediación Familiar
 Para máis información, solicitar cita previa nos Servizos Sociais Comunitarios Básicos de Redondela ou Chapela.

Compartir